کیفیت اختصاص نمره‌ی پایان‌نامه مطابق دستورالعمل جدید معاونت پژوهشی

‏1- از تاریخ ۹۵/۷/۱ ارزیابی پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد بر مبنای نمره‌ی 18 است. دو نمره‌ی باقی‌مانده به انتشار دست‌آوردهای ‏پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اختصاص می‌یابد.‏

‏2- در سامانه‌ی گلستان نمره‌ی پایان‌نامه در دو بخش نمره‌ی دفاع (18) و نمره‌ی دست‌آورد پژوهشی (2) طراحی شده است.

‏3- درصورتی‌که دانشجو نخواهد از 2 نمره‌ی پژوهشی بهره‌مند گردد می‌تواند با تکمیل کاربرگ مخصوص، نمره‌ی اعلام‌شده درجلسه‌ی ‏دفاع را که از نظر کمّی 18 و از نگاه کیفی حداکثر «بسیار خوب» است، قطعی نماید و دانش‌آموخته شود.‏

‏4- دانشجویان ۱۲ ماه وقت خواهند داشت تا با انجام مراحل قانونی و ثبت مقاله‌ی خود 2 نمره‌ی باقی‌مانده را اخذ کند. (این فرصت ‏به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نیست.)‏

‏5- استاد راهنما یا مشاور نباید انجام روند دفاع را به ارائه‌ی مقاله موکول نمایند.‏

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar