بدون رعایت پیش نیاز امکان انتخاب واحد (پس نیاز) وجود ندارد.

فقط اگر درس پیش نیاز رو یکبار رد شده باشید می توان باهم (بصورت همزمان) اخذ کرد و یا اینکه دانشجوی ترم آخری باشید می توان بدون رعایت پیش نیاز دروس را اخذ کنید.