ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان

امکان ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان از تاریخ ۹۶/۲/۱۲ تا ۹۶/۳/۲ فعال خواهد بود.

دانشجویان می‌توانند در مدت یادشده با مراجعه به سامانه‌ی گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی  استاد  ارزشیاب، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه‌ی "بله" را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.
با عنایت به اهمیّت نتایج این نظرسنجی‌ها در برنامه‌ریزی هرچه‌بهتر آموزشی دانشگاه، بایسته است دانشجویان به‌صورت پررنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.