شروع دریافت پرینت کارت آزمون

????شروع دریافت پرینت کارت آزمون(گزارش 428) از سامانه گلستان 96/03/04 می باشد.

????زمان امتحانات پایان ترم 95-96-2 از تاریخ 96/03/06 تا 96/03/31 می باشد.

????حداکثر زمان ثبت نمرات میان ترم 96/04/01 می باشد.

????حداکثر زمان ثبت نمرات تشریحی پایان ترم 96/04/10 می باشد.