نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

❇️ نحوه طراحی سوالات (از نظر تستی بودن – تستی و تشریحی بودن – تشریحی بودن) فقط و فقط بر اساس منابع منتشر شده برگزار خواهد شد.

در منابع در قسمت «نوع آزمون» تستی و یا تشریحی بودن امتحان اعلام شده است.

چند ترمی است که تستی و تشریحی بودن امتحانات پایان‌ترم دانشگاه در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می‌شود.

در لیست منابع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، ستونی وجود دارد با عنوان «نوع آزمون» در این ستون روبروی هر درسی نحوه طراحی سوالات پایان ترم آن درس مشخص شده است.

ملاک تستی تشریحی سوالات امتحانات پایان ترم پیام نور آخرین لیست منابع اعلام‌شده برای همان ترم می‌باشد.