منظور از دروس ریزشی چیست؟

به دروسی ریزشی گفته می‌شود كه بيش از ۷۰ درصد از دانشجويان در آن درس در یک ترم مشخص حد نصاب نمره را كسب نكنند، آزمون آن كاملا تستی بوده باشد و بيش از ۵۰ نفر دانشجو در کل کشور آن درس را انتخاب كرده باشند در این صورت این دروس ریزشی می شوند و ممکن است برای آنها آزمون مجدد برگزار شود.
دانشجویانی که این دروس را اخذ کرده باشند می توانند در آزمون مجدد که به صورت همزمان با امتحانات نیمسال بعد برگزار می شود شرکت کنند. الزامی برای شرکت در آزمون مجدد نیست و فقط دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد شرکت کنند که در نیمسال اول در جلسه امتحان این درس حاضر بوده اند.
این دروس جزء سقف انتخاب واحد ترم دوم محسوب نمی‌شود‌.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar