چند نکته درخصوص درج الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات در گزارش 428

توجه داشته باشید اگر در قسمت نحوه برگزاری آزمون برای درسی چبزی اعلام نشده بود ، به منزله ی کاغذی-عادی بودن نحوه برگزاری آزمون آن درس می باشد.

امتحاناتی که در قسمت نحوه برگزاری آزمون نوشته شده است کاغذی به این معنی می باشد که ازمون پایان ترم آن درس به صورت معمولی و بر روی کاغذبرگزار می شود.

امتحاناتی که نوشته شده است الکترونیکی به این معنی می باشد که آزمون پایان ترم آن درس به صورت الکترونیکی و به وسیله کامپیوتر برگزار می شود..

توجه داشته باشد منظور از الکترونیکی بودن آزمون به این معنا نیست که ازمون درس مورد نظر به صورت اینترنتی و یا مجازی برگزار می شود !! بلکه به این معنا می باشد که آزمون مورد نظر در همان تاریخ اعلام شده و در مرکز شما بوسیله کامپیوتر برگزار می شود.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@