درخواست مهمان به دو شیوه‌ی درخواست حضوری و غیرحضوری صورت می‌ پذیرد.

مسیر در خواست غیرحضوری در سامانه‌ی گلستان به شکل زیر است????

???? دانشجو ????درخواست‌ها ???? تقاضاي انتقال و مهمان ???? تقاضاي انتقال به صورت مهمان در واحدها و مراكز داخلي

پس از ثبت درخواست در سیستم جامع گلستان، از طریق مراکز مبدا و مقصد برای تایید درخواست خود پیگیری نمایید.

‼️ دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که در صورت مهمان شدن به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور، شهریه متغیر به شرح ذیل افزایش خواهد یافت:

1- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهر تهران با ضریب 1.3 محاسبه و اخذ می گردد.

2- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهای لواسان، دماوند، پردیس، ورامین، پاکدشت و ری با ضریب 1.2 محاسبه و اخذ می گردد.

3- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم از مراکز با نواحی پایین تر به بالاتر به غیر از شهرهای مذکور بند 1 و 2، بدون ضریب محاسبه و اخذ می‌گردد.