لیست دروس موجود به منظور برگزاری آزمون آنلاین پیام نور و مطالعه نمونه سوالات پیام نور

برای مطالعه نمونه سوالات پیام نور به همراه پاسخ و آزمون آنلاین بر روی لینک زیر کلیک کنید

نرم افزار دانشیار پیام نور


# نام درس کد درس
1 زبان عمومی انگلیسی 1212256-1212270
2 تربیت بدنی 1 عمومی
3 تربیت بدنی 2 عمومی
4 انقلاب اسلامی 1220424
5 تاریخ و تمدن اسلامی
6 اندیشه اسلامی 1
7 اندیشه اسلامی 2
8 فارسی عمومی
9 اخلاق اسلامی
10 تنظیم خانواده
11 آشنایی با دفاع مقدس
12 آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
13 فلسفه اخلاق
14 آشنایی با قانون اساسی
15 اندیشه سیاسی امام خمینی
16 تفسیر موضوعی قرآن
17 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
18 حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
19 روان سنجی 1211367 , 1217015
20 روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) 1211407 , 1217014 , 1211521 , 1217238
21 روانشناسی رشد 1 - روانشناسی تحولی 1 1211287 , 1211432 , 1217007 , 1217046 , 1217097
22 آمار توصیفی 1117004 , 1211012 , 1211292 , 1211372 , 1217211 , 1211487
23 آمار استنباطی 1117005 , 1240022 , 1217272
24 کاربرد آزمونهای روانی 1211004
25 اختلالات یادگیری 1217035 , 1211369
26 ارزشیابی شخصیت 1217037 , 1217039
27 انسان شناسی دراسلام 1220001 , 1220003 , 1233037 , 1233036
28 آسیب شناسی روانی 1 1217060 , 1217017 , 1211093 , 1217231
29 آسیب شناسی روانی 2 1217061 , 1217029 , 1211098 , 1217240
30 روانشناسی رشد 2 - روانشناسی تحولی 2 1217042 , 1211408 , 1217098 , 1217226
31 مقدمات روانشناسی سلامت 1217044 , 1217258
32 متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 1217049
33 متون روانشناسی به زبان خارجه 1 1212018 , 1217232
34 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1115006 , 1217182 , 1211364 , 1217263
35 فیزیولوژی اعصاب و غدد 1112001 , 1112002 , 1112003 , 1217215
36 روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کارگروهی 1217019 , 1211376 , 1217052 , 1217262 , 1222154 , 1222195
37 روانشناسی جنایی 1217036 , 1217181
38 تفکر و زبان 1217062 , 1217033
39 تاریخچه و مکاتبات روانشناسی 1217018 , 1217213
40 بهداشت روانی 1217185 , 1217030 , 1217107 , 1211398 , 1217244
41 روانشناسی هوش و سنجش آن - آزمونهای روانشناختی 1 1217184 , 1217024 , 1217246
42 روانشناسی اجتماعی 1217009 , 1217105 , 1217225
43 روانشناسی احساس و ادراک 1217020 , 1217223
44 روانشناسی اعتیاد 1217064 , 1217023 , 1222170 , 1217248
45 روانشناسی عمومی 2 - مباحث اساسی در روانشناسی 2 1217006 , 1217212
46 روانشناسی فیزیولوژیک 1217066 , 1217013 , 1217229
47 روانشناسی تجربی 1217025 , 1217239
48 روانشناسی کودکان استثنایی- آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1217028 , 1217051 , 1211027
49 روانشناسی مرضی کودک - آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان 1217026 , 1217187 , 1211380 , 1217243
50 روانشناسی مشاوره و راهنمایی - مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره - مقدمات مشاوره و راهنمایی 1217021 , 1217055 , 1222159 , 1217247
51 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1217012 , 1217106 , 1217218
52 مبانی و اصول سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت 1218118 , 1218064 , 1218096 , 1218026 , 1218007 , 1218091 , 1218102 , 1222145 , 1218182 , 1222187 , 1218101 , 1218099 , 1221
53 روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روشهای تحقیق و مأخذ شناسی 1218121 , 1218068 , 1218029 , 1218006 , 1218092 , 1237006
54 اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان 1221006 , 1221019 , 1221032 , 1221003 , 1221012 , 1218475 , 1221027
55 آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 1117009 , 1111011 , 1218002 , 1117089 , 1117086
56 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 1235005 , 1117087 , 1117010 , 1117015 , 1117013
57 بازاریابی و مدیریت بازار 1218122 , 1218269 , 1218070 , 1218106 , 1218175 , 1314051
58 بازاریابی بین الملل 1218145 , 1218079
59 بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی 1218076 , 1218271
60 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 1235016
61 پول و ارز و بانکداری 1214071 , 1221020 , 1221093 , 1121039
62 تجارت الکترونیک 1 1235012 , 1218149
63 تجارت بین الملل - بازرگانی بین الملل 1235006 , 1218125
64 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 1218033 , 1218267 , 1235001 , 1218257 , 1218071 , 1218124
65 تحقیقات بازاریابی 1218148
66 تحقیق در عملیات - پژوهش عملیاتی 1214046 , 1218065 , 1218119 , 1218268 , 1218009 , 1115158 , 1234002 , 1218028
67 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1218040
68 تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی 1238011
69 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1221028 , 1216016 , 1221007 , 1221021 , 1221099 , 1222221
70 حقوق اداری 1223006
71 حقوق بازرگانی بین المللی 1218151
72 حقوق تجارت 1235008
73 خلاقیت , حل مسئله و تفکر راهبردی 1235047 , 1217174 , 1217173
74 روانشناسی سیاسی 1217091
75 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 -ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی 1111005 , 1111012 , 1111004 , 1111009 , 1111117 , 1112166 , 1111014 , 1111497 , 1112166
76 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 -ریاضیات در برنامه ریزی 1111118 , 1111006 , 1111010 , 1111013 , 1111015 , 1222196
77 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 1212174
78 زبان تخصصی 1و2 بازرگانی دولتی صنعتی 1234031 , 1212175 , 1212034 , 1212023 , 1212168 , 1212344
79 زبان تخصصی 3 بازرگانی 1212169
80 زبان تخصصی 4 بازرگانی 1212167
81 زبان تخصصی مدیریت صنعتی 1212037 , 1212035 , 1212024 , 1234032
82 سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041
83 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری 1234008 , 1218036
84 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 1235017 , 1218127 , 1218085
85 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 1218272 , 1218077
86 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1214006
87 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 1235001 , 1218033 , 1218267 , 1218257 , 1218071 , 1218124 , 1218358
88 کارآفرینی- روشها و فنون توانمند سازی 1235046 , 1222188 , 1222176 , 1234027 , 1234029
89 روانشناسی کار 1217147
90 اصول حسابداری 1 1214017 , 1214066 , 1214004 , 1214061 , 1214002 , 1214092 , 1218407 , 1314067 , 1320019
91 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 1115007 , 1218259
92 مبانی جامعه شناسی 1222073 , 1222078 , 1227017 , 1220542 , 1227001 , 1222067 , 1227002
93 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 1218043
94 مبانی مدیریت بازرگانی 1235003
95 مبانی مدیریت دولتی 2 1218030
96 مدیریت اسلامی 1 1235044،1218378،1211037
97 مدیریت اسلامی 2 1235045
98 مدیریت اسلامی پیشرفته 1235013
99 مدیریت بازاریابی 1235011
100 مدیریت تحول سازمانی 1218042
101 مدیریت تطبیقی 1218044
102 مدیریت تعاونی ها 1222065
103 مدیریت توسعه 1218038 , 1218176
104 مدیریت تولید 1218095 , 1214106 , 1238008 , 1218126 , 1218072
105 مدیریت رفتار سازمانی 1218032 , 1218010 , 1218123 , 1218067 , 1218357
106 مدیریت استراتژیک 1235007
107 مدیریت مالی 1 1214070 , 1235004 , 1218069 , 1214030 , 1238009
108 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 1218037 , 1234004
109 مدیریت منابع انسانی 1218034 , 1218108 , 1235002 , 1218134 , 1218075 , 1218265 , 1218387
110 زبان تخصصی 1115074 , 1225008
111 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه 1214031 , 1214039
112 پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات 1218093 , 1115158 , 1214046 , 1218009 , 1218028 , 1218065 , 1218119 , 1234002 , 1218268
113 پژوهش عملیاتی 2 1218094
114 حسابداری پیشرفته 2 1214029
115 حسابداری مالیاتی 1214028
116 حسابداری میانه 2 1214110 , 1214023
117 حسابداری و حسابرسی دولتی 1214007 , 1218260 , 1214032
118 حسابرسی 2 1214033
119 حسابرسی 1 1214073 , 1214027 , 1214077
120 حقوق بازرگانی - حقوق تجارت 1223016 , 1214104 , 1223172 , 1223019 , 1220232
121 زبان تخصصی 1 حسابداری 1214020 , 1214107
122 زبان تخصصی 2 حسابداری 1214108 , 1214024
123 مباحث جاری در حسابداری 1214036
124 مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی - روانشناسی عمومی 1214103 , 1217111 , 1222185 , 1217001 , 1222143
125 مبانی روش تحقیق 1218006 , 1218068 , 1218029 , 1218121 , 1221035 , 1218092
126 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری - کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها - رایانه پیشرفته 1115011 , 1115012 , 1115007 , 1218259 , 1115009 , 1115217
127 اصول حسابداری 2 1214018 , 1214011 , 1214005 , 1214003 , 1214045 , 1214068 , 1221092
128 اصول حسابداری 3 1214019 , 1214076
129 حسابداری میانه 1 1214022
130 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1218090 , 1221008 , 1221034
131 مدیریت مالی 2 1214035 , 1214072
132 اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 1218004 , 1221005 , 1221011 , 1221018 , 1221025 , 1221026 , 1221036
133 مبانی مدیریت دولتی 1 1218027 , 1218463
134 مبانی مدیریت صنعتی 1238002
135 مقدمه علم حقوق 1223020
136 آیات الاحکام 1220294
137 زبان تخصصی 4 دولتی 1212025 , 1218261
138 زبان تخصصی 3 صنعتی 1212035
139 زبان تخصصی 4 صنعتی 1212036
140 روانشناسی سیاسی 1217091
141 روابط صنعتی - روابط کار در سازمان 1218039 , 1238001
142 جامعه شناسی سازمانها 1222064
143 مدیریت صادرات و واردات 1218146 , 1411317
144 تجارت الکترونیک 2 1235015
145 حقوق اساسی 1223018 , 1218062 , 1218273 , 1222322 , 1223004 , 1223005
146 سیستم های خرید , انبارداری , توزیع 1218266 , 1218130 , 1218073 , 1218510
147 کنترل پروٰٰژه 1218078 , 1238015 , 1320043 , 1218104 , 1218114 , 1218502
148 مدیریت کارخانه 1218083
149 کارسنجی و روش سنجی 1218084 , 1218270
150 زبان تخصصی 3 دولتی 1218261
151 حقوق جزای عمومی 1 1223021
152 حقوق اساسی 1 1223022 , 1223010
153 مبانی علم اقتصاد 1221037
154 مالیه عمومی 1221038
155 حقوق مدنی 1 1223023
156 حقوق جزای عمومی 2 1223024
157 ریاضی عمومی 1 1111102 , 1111099 , 1111032 , 1111084 , 1111412 , 1111108 , 1111307 , 1111096
158 ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 1111097 , 1111100 , 1111103 , 1111109 , 1111025 , 1111085 , 1111408 , 1111410 , 1111468
159 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 1512002
160 اصول و طراحی کامپایلر - کامپایلر 1 1115080 , 1115171 , 1511078
161 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1511018 , 1115063 , 1115135 , 1115161
162 آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی 1115066 , 1117076 , 1117138
163 آمار و احتمال 1 1117077 , 1117020 , 1117024
164 آمار و احتمال 2 1117078 , 1117144 , 1117021
165 سیستم های شی گرا - متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی 1115128 , 1119015 , 1119007
166 ریز پردازنده 1 1115087 , 1119011
167 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 1115154 , 1311003
168 فیزیک پایه 1 1113101 , 1113089 , 1113098 , 1113094
169 فیزیک پایه 2 1113095 , 1113099 , 1113090 , 1113103 , 1113264
170 گرافیک کامپیوتری - گرافیک کامپیوتری 1 1115120 , 1115155 , 1119013
171 منطق - منطق ریاضی 1115173 , 1111057
172 نظریه گراف و کاربردهای آن 1111081 , 1111098
173 اصول سیستم های کامپیوتری 1115163
174 اقتصاد مهندسی 1115144
175 برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2 1322003 , 1511019 , 1115068 , 1115138 , 1115162
176 تجارت الکترونیک 1511002
177 ذخیره و بازیابی اطلاعات 1115167 , 1111276 , 1115079
178 ریاضی مهندسی 1111095 , 1111411
179 ساختمان داده ها و الگوریتم ها 1111073 , 1115193 , 1115164 , 1115140 , 1511020 , 1115112
180 ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته 1115067 , 1115137 , 1111104 , 1115196 , 1111324 , 1115067 , 1111473
181 سیستم اطلاعات مدیریت 1115127 , 1115176 , 1218112
182 سیستم های عامل 1115113 , 1115149 , 1115172 , 1115194 , 1511033
183 شبکه های کامپیوتری 1 1115092 , 1115147 , 1119014 , 1115092
184 شبکه های کامپیوتری 2 1115152
185 مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 1115114 , 1115146 , 1115170 , 1115195
186 مهندسی نرم افزار 2 - تحلیل و طراحی سیستم اطلاعاتی 1115115 , 1115150 , 1119006
187 شبیه سازی کامپیوتر 1115093 , 1115174 , 1115159
188 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 1115249 , 1115133 , 1115248 , 1119017
189 طراحی الگوریتم ها 1115078 , 1115142 , 1115166 , 1115078
190 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی 1115084 , 1115168
191 فناوری اطلاعات (برای مدیران) 1511012
192 مبانی الکترونیک دیجیتال 1115202 , 1511005
193 مبانی فناوری اطلاعات 1115136 , 1115245
194 مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 1115070 , 1311020 , 1319036 , 1319019 , 1319131
195 مدارهای الکتریکی 1 - مدار الکتریکی 1115065 , 1115184 , 1319011 , 1322008
196 مدارهای منطقی 1115076 , 1115139 , 1119009 , 1115197
197 مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 1512001 , 1119008 , 1115054
198 معادلات دیفرانسیل 1111036 , 1111284 , 1111101 , 1111094 , 1111110 , 1111321
199 معماری کامپیوتر 1115082 , 1115143 , 1119010 , 1115191 , 1511092
200 مهندسی فناوری اطلاعات 2 - کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان - تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت 1511003 , 1115055 , 1218315
201 نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها 1115083 , 1115157 , 1115165 , 1111331
202 هوش مصنوعی 1115101 , 1115156 , 1119012
203 اصول و طراحی پایگاه داده ها 1115141 , 1115177 , 1115169 , 1115088 , 1511079
204 حقوق اساسی 2 1223030
205 آنالیز عددی 1 1111106 , 1111043 , 1111291 , 1111089 , 1111323
206 آنالیز عددی 2 1119004 , 1111075 , 1111414
207 نظریه محاسبات 1111107 , 1111416
208 مستند سازی نرم افزار 1119016
209 مباحث نو در فناوری اطلاعات 1511008 , 1115061
210 روش های محاسبات عددی 1115075 , 1115179 , 1511076 , 1511080
211 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 1115111 , 1115192
212 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 1115134
213 مهندسی فناوری اطلاعات 1 - مهندسی اینترنت 1511001 , 1115119
214 اصول فقه 1 1220287
215 عربی (حقوق) 1220286
216 حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1223027
217 حقوق جزای عمومی 3 1223028
218 حقوق بین الملل عمومی 1 1223025
219 حقوق اداری 1 1223031 ، 1223013
220 اصول فقه 2 1220290
221 متون فقه 1 1220288
222 حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 1223032
223 حقوق جزای اختصاصی 1 1223034
224 حقوق بین المللی عمومی 2 1223037
225 حقوق اداری 2 1223035
226 متون فقه 2 1220289
227 حقوق جزای بین الملل ایران 1223180
228 حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها 1223039
229 حقوق تجارت 1 اشخاص 1223029
230 حقوق جزای اختصاصی 2 1223036
231 حقوق سازمان های بین المللی 1223055
232 متون فقه 3 1220291
233 حقوق ثبت 1223051
234 حقوق کار 1223045 ، 1222165 ، 1222194
235 حقوق مدنی 5 خانواده 1223041
236 حقوق تجارت 2 1223040
237 حقوق جزای اختصاصی 3 1223050
238 حقوق بین المللی خصوصی 1 1223044
239 آیین دادرسی مدنی 1 1223026
240 آیین دادرسی مدنی 2 1223042
241 آیین دادرسی مدنی 3 1223053
242 متون فقه 4 1220292
243 حقوق بشر در اسلام 1223186
244 حقوق مدنی 6 عقود معین ( الف ) 1223047
245 ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 1111097 , 1111100 , 1111103 , 1111109 ,
1111025 , 1111085 , 1111408 , 1111410 , 1111468
246 حقوق مدنی 7 عقود معین ( ب ) 1223054
247 حقوق تجارت 3 1223056
248 حقوق تجارت 4 1223061 ، 1218297
249 آیین دادرسی کیفری 1 1223043
250 آیین دادرسی کیفری 2 1223049
251 ادله اثبات دعوی 1223060
252 قواعد فقه 1 1220293
253 حقوق بین الملل خصوصی 2 1223052
254 پزشکی قانونی 1223048
255 بزهکاری اطفال 1 1217149
256 حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت و وارث 1223059
257 قواعد فقه 2 1220295
258 حقوق تطبیقی 1223062
259 کیفر شناسی 1223038
260 رویه قضایی 1223057
261 حقوق بیمه 1223063
262 جرم شناسی 1223033
263 کلیات فلسفه 1211009 ، 1211001 ، 1217043 ، 1217219
264 مقدمات تکنولوژی آموزشی 1211011 ، 1411342
265 روش های آماری در علوم تربیتی 1211012 ، 1117004 ، 1211292 ، 1211372 ، 1217211 ، 1211487
266 اصول و مبانی آموزش و پرورش 1211013 ، 1211008 ، 1211087 ، 1220550
267 روش ها و فنون تدریس 1211014 ، 1211007 ، 1211272 ، 1211294 ، 1211462
268 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 1211015 , 1211264 , 1211313 , 1220532 , 1220557
269 مقدمات مشاوره و راهنمایی 1211018 , 1211265 , 1220547 , 1222159
270 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی 1211019 , 1112177 , 1211286 , 1211317 , 1211366 , 1211382 , 1211441 , 1217011 , 1217333 , 1220510 ,
271 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری 1211020 , 1211046
272 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 1211022 ، 1211263 ، 1211447
273 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 1211023 ، 1220535
274 مشاوره شغلی و حرفه ای 1217260
275 مقدمات نوروپسیکولوژی - علوم اعصاب شناختی 1217038 , 1217245
276 انگیزش و هیجان 1217027 , 1217057 , 1217252
277 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1211360 , 1222014 , 1222063 , 1222141 , 1222210 , 1217250
278 شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1211385 , 1217053 , 1217261
279 زبان تخصصی روانشناسی 2 - متون روانشناسی عمومی 2 1212019 , 1212021 , 1217255
280 مبانی جامعه شناسی 1214105 , 1211359 , 1222001 , 1222062 , 1222076 , 1222139 , 1222070 , 1222223 , 1222303 , 1217210
281 روانشناسی بازی 1217041 , 1211302 , 1217104
282 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1217067 , 1211449 , 1217087 , 1217259
283 برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی 1218021
284 مطالعه تطبیقی سیاست های جهانگردی 1218023 , 1222199
285 زبان انگلیسی 1 1239017 , 1225001
286 هنر و معماری ایران 1 1226001
287 هنر و معماری ایران 2 1226002
288 شناخت صنایع دستی ایران 1226003
289 تاریخ فرهنگ ایران 1 1229001
290 تاریخ فرهنگ ایران 2 1229002
291 باستان شناسی ایران 1229003
292 برنامه ریزی توسعه جهانگردی 1239005 , 1218017
293 آشنایی با موزه های جهانگردی - موزه های ایران 1239016 , 1218018
294 مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی 1239014 , 1218015
295 جغرافیای جهانگردی ایران 1216126
296 شناخت روحیات ملل 1218008
297 شناخت صنعت جهانگردی 1218001
298 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 1218014
299 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری 1216125 , 1216390
300 مسائل آموزش و پرورش ایران 1211026
301 آموزش و پرورش کودکان استثنائی 1211027 , 1217028 , 1217051
302 فلسفه آموزش و پرورش 1211038 , 1112191 , 1211006 , 1211269 , 1211285 , 1211316 , 1220502 , 1220545 , 1225100 , 1211381
303 روانشناسی عمومی 1217005 , 1217056 , 1217208 , 1220534
304 روانشناسی تربیتی 1211309 , 1211347 , 1211386 , 1217008 , 1211365 , 1217096 , 1217236 , 1220529 , 1220541 , 1217172
305 روانشناسی رشد کودکی 1 1217097 , 1211287 , 1217007 , 1217046 , 1217216
306 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای 1211052
307 کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی 1115010 , 1115014 , 1211312 , 1211318 , 1211354 , 1211393 , 1211475 , 1215167 , 1215313 , 1215356 ,
308 آموزش بزرگسالان 1211010 , 1411344
309 آموزش و پرورش تطبیقی 1211016 ، 1211044 ، 1211057 ، 1211289
310 مدیریت عمومی 1211021 ، 1112190 ، 1211043 ، 1211060 ، 1211267 ، 1211330 ، 1211403 ، 1211428 ، 1211315 ، 1225102 ،
311 اصول مدیریت آموزشی 1211024
312 اصول برنامه ریزی آموزشی 1211025 ، 1211355 ، 1411341
313 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 1211029 ، 1211356
314 مسائل نوجوانان و جوانان 1211031 ، 1211094 ، 1211427
315 روش های ارزشیابی آموزشی 1211036 ، 1211357
316 مدیریت اسلامی 1211037
317 اصول برنامه ریزی درسی 1211040
318 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش 1221016 ، 1211358
319 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 1211048
320 مدیریت کلاس 1211050
321 روش تحقیق در علوم تربیتی 1211051
322 قصه گویی و نمایش خلاق 1211062
323 روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 1112165 ، 1211063 ، 1211082 ، 1211298
324 آشنایی بامفاهیم و روش تدریس ریاضیات 1211065 ، 1211080 ، 1211297 ، 1211467
325 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی 1211066 ، 1211300 ، 1211352
326 حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان 1211067 ، 1211351
327 زبان آموزی 1211068 ، 1211288 ، 1211404
328 اصول بهداشت و کمک های اولیه 1211070 ، 1211303 ، 1211353
329 تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی 1211075 ، 1211266 ، 1220531 ، 1220558
330 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 1211076
331 روانشناسی آموزش خواندن 1217103 ، 1211350
332 روانشناسی بازی 1217104 ، 1211302 ، 1217014
333 روانشناسی اجتماعی 1217105 ، 1217009 ، 1217225
334 روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 1211079 ، 1211444
335 آمادگی جسمانی ۱ 1215001 ، 1215219
336 اقتصاد مدیریت 1221100
337 نظامهای اقتصادی 1221108
338 اقتصاد خرد میانه 2 - اقتصاد خرد 2 1221123،1221088
339 فلسفه علم روانشناسی 1217228
340 آموزه های روانشناسی در قرآن 1217222
341 روانشناسی یادگیری - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش 1117186،1211291،1217031،1217192،1217221،1220503
342 آموزه های روانشناسی در حدیث 1217249
343 زبان تخصصی مشاوره 1212044،1211395
344 زیست شناسی 1112004 ، 1112192 ، 1411324
345 آناتومی انسانی 1215003 ، 1215224
346 مقدمات بیومکانیک ورزش 1215036 ، 1215285
347 دو و میدانی ۱ 1215010 ، 1215164 ،1215223
348 شنا 1 1215023 ، 1215165 ، 1215227
349 کمک های اولیه 1215027 ، 1215232
350 فیزیولوژی انسانی 1215002 ، 1215222
351 دو و میدانی ۲ 1215013 ، 1215169 ، 1215239
352 تاریخ تربیت بدنی 1215032
353 حرکت شناسی ورزشی 1215008 ، 1215243
354 آسیب شناسی ورزشی 1215033
355 مدیریت سازمان های ورزشی 1215025 ، 1215166 ، 1215252
356 والیبال 1 1215006 ، 1215233
357 توان بخشی گروه های خاص ـ روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 1217235 , 1222155
358 روانشناسی صنعتی ـ سازمانی 1217220
359 روانشناسی دین 1217227
360 روانشناسی سیاسی 1217230
361 روانشناسی اجتماعی کاربردی 1217233
362 آزمون های روانشناختی 2 1217256
363 روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2 1217241
364 روانشناسی خانواده 1217251
365 روش تحقیق (کمی و کیفی) 1112177،1211019،1211286،1211317،1211366،1211382،1217011،1217254،1211441،1220510،1220539،1225101
366 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (دولتی - آموزشی) 1218025،1218548،1220707،1211414،1222146
367 اصول روانشناسی بالینی 1217242
368 روانشناسی سالمندی - مشاوره با سالمندان 1217237، 1217427، 1211101
369 روانشناسی شناختی 1217234