یک نکته درخصوص دروس ترمیمی معدل:

اگر میانگین کل نمرات دانشجویی پس از گذراندن کلیه‌ی دروس آموزشی، کمتر از ۱۴ در دوره‌ی کارشناسی‌ارشد و کمتر از ۱۲ در دوره‌ی کارشناسی باشد، در صورتی‌ که حداکثر مدّت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند در دوره‌ی کارشناسی تا سقف ۲۰ و در دوره‌ی کارشناسی‌ارشد تا سقف ۱۲ واحد اخذ و تکرار نماید تا حداقل میانگین لازم برای دانش‌آموختگی را به‌دست آورد.
 تبصره: دانشجوی کارشناسی‌ارشد ۱۲ واحد ترمیم معدل را باید حداکثر در دو نیم‌سال اخذ نماید.

Telegram.me/pnudaneshyar