حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه ،سمینار و ...

 حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه ،سمینار،تمرین دبیری،کارورزی،کارآموزی،عملیات صحرائی در ترمهای مختلف بصورت ذیل می‌باشد?

1-اگر در نیمسال اول اخذ شده باشد تا تاریخ 30 خرداد سال بعد باید ارائه و نمره ثبت شود
2-اگر در نیمسال دوم اخذ شده باشد تا 30 مهرماه سال بعد باید نمره ثبت شود
3-اگر در تابستان اخذ شده باشد باید تا پایان اسفند همان سال نمره ثبت شود.
پس از تاریخهای قید شده برای دانشجو غیبت ثبت می گردد و باید درس را دوباره اخذ نماید.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@